Veřejná zakázka: Rekultivace skládky ve Šlapanicích

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 179
Systémové číslo: P20V00000008
Evidenční číslo zadavatele: Tender_2020_73
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 06.08.2020
Nabídku podat do: 01.09.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekultivace skládky ve Šlapanicích
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Cílem zadávacího řízení je výběr dodavatele, se kterým bude uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je poskytnutí stavebních prací a souvisejících dodávek a služeb podle požadavků zadavatele, jejichž předmětem je rekultivace skládky ve Šlapanicích.
Účelem rekultivace skládky je zabezpečení tělesa skládky v souladu s příslušnými platnými a účinnými právními předpisy a zamezení jejímu negativnímu vlivu na životní prostředí a zdraví lidí v jejím okolí.
Zemina uvedená v projektové dokumentaci a soupisu prací určená k rekultivaci skládky je zadavatelem zajištěna z těžebního prostoru obchodní společnosti Wienerberger s.r.o., IČO: 00015253, se sídlem: Plachého 388/28, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice, Doručovací číslo: PSČ 370 46 (dále jen „Wienerberger“). Dodavatel nebude zeminu uvedenou v projektové dokumentaci a soupisu prací určenou k rekultivaci skládky nakupovat či zajišťovat jiným způsobem v jiném místě (tj. dodavatel bude zeminu uvedenou v projektové dokumentaci a soupisu prací určenou k rekultivaci skládky pouze nakládat, dopravovat, skládat a rozmisťovat v souladu s projektovou dokumentací a soupisem prací). Těžební prostor z něhož bude zemina uvedená v projektové dokumentaci a soupisu prací určená k rekultivaci skládky zajišťována se nachází na adrese: Wienerberger s.r.o., Závod Šlapanice, Hřbitovní 1643, 664 51 Šlapanice.
Dodavatel musí v této souvislosti (přímo či prostřednictvím jiné osoby) disponovat příslušným oprávněním k hornické činnosti či činnosti prováděné hornickým způsobem.
Před zahájením prací (nakládkou a odvozem zeminy z těžebního prostoru obchodní společnosti Wienerberger) dojde mezi obchodní společností Wienerberger a dodavatelem k předání pracoviště v souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horním zákonem), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími příslušnými a souvisejícími právními předpisy (zákony a vyhláškami).
Současně s předáním pracoviště budou předány analýzy rizik předávající a dodavatelské organizace a určeny odpovědné osoby.
Předmět veřejné zakázky je blíže specifikován touto zadávací dokumentací, zejména projektovou dokumentací s názvem „Rekultivace skládky ve Šlapanicích“, kterou zpracoval GEOtest, a.s., IČO: 46344942, se sídlem: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno (příloha č. 1 zadávací dokumentace), a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (příloha č. 2 zadávací dokumentace).
Předmět veřejné zakázky bude plněn na základě uzavřené smlouvy o dílo (příloha č. 3 zadávací dokumentace), přičemž dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedená podle projektové dokumentace – úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektovou dokumentací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Brno-venkov

Zadavatel

 • Úřední název: Město Šlapanice
 • IČO: 00282651
 • Poštovní adresa:
  Masarykovo náměstí 100/7
  66451 Šlapanice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 521140

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.slapanice.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky